czwartek, 18 października 2018

Czysta spółka z rocznym stażem

Czysta spółka z rocznym stażem


Autor: Julia Wolińska


Coraz więcej osób postanawia kupić gotową spółkę. Dzięki temu mogą bowiem szybko i bezpiecznie rozpocząć aktywność na rynku. Wystarczy zaledwie jedna wizyta u notariusza.


Zakup spółek z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularny. Ludzie zaczęli zauważać zalety własnej firmy, a także przestali obawiać się ryzyka, widząc jak wiele korzyści mogą zyskać podczas prowadzenia działalności.


Własna firma to przede wszystkim możliwość podniesienia standardów swojego życia. Pozwala bowiem zarobić o wiele więcej niż podczas pracy na etat. Co więcej, samozatrudnienie pozwala nam pracować w elastycznych godzinach oraz dążyć do samorealizacji. Rejestracja spółek w Polsce jest niestety procesem niezwykle problematycznym, złożonym z licznych kwestii formalnych. Formalności te sprawiają, że przeciętne ewidencjonowanie spółki zajmuje 4 tygodnie. Na szczęście istnieje prosty sposób na zniwelowanie tych trudności. Stanowi go zakup gotowej spółki.

Gotowa spółka to podmiot gospodarczy w pełni przygotowany do poprowadzenia pod sobą działalności gospodarczej. Jednostka taka została już wpisana do należytych instytucji, czego potwierdzeniem są numery NIP, KRS, REGON oraz opcjonalnie numer VAT. Ponadto podmiot ten dysponuje kompletną dokumentacją, w której najważniejszym elementem jest umowa opracowana w formie aktu notarialnego. Podpisanie umowy spółki to jeden z nielicznych obowiązków przyszłego właściciela. Co ważne, formalność ta musi zostać dopełniona w obecności notariusza, a w razie braku płynnej znajomości języka polskiego, który na terenie naszego kraju jest językiem urzędowym także pod nadzorem tłumacza przysięgłego. Kwestia ta jest niezwykle istotna, ponieważ przepisy prawne nakazują, aby umowa została sporządzona właśnie w języku urzędowym, a przedsiębiorca musi być świadomy jej zawartości.

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej bardzo często nie posiadają zbyt dużych środków pieniężnych, które są bardzo kluczowe zwłaszcza podczas stawiania pierwszych kroków na rynku. Konieczny jest bowiem zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, wynajem lokalu itd. Z tego względu przedsiębiorcy zazwyczaj decydują się ubiegać o kredyt bądź dotację. Tutaj bardzo często przeżywają ogromne rozczarowanie, gdyż instytucje finansujące nie są skore do pożyczania pieniędzy nowym jednostkom z praktycznie zerową zdolnością kredytową.

Co wówczas? W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem okazuje się zakup spółki stażowej. Na rynku występują dwa rodzaje spółek ze stażem. Jedne to spółki, które w latach poprzednich prowadziły pod sobą przedsięwzięcie. Kupując taką spółkę przejmujemy ją włącznie z jej historią gospodarczą oraz ewentualnymi zobowiązaniami i zadłużeniami. Drugim rodzajem są spółki stażowe z czystą historią gospodarczą. Oznacza to, że jednostka taka mimo wcześniejszej rejestracji nigdy nie prowadziła pod sobą działalności. Tym samym jej zakup jest w pełni bezpieczny, gdyż nie naraża przedsiębiorcy na ewentualne konsekwencje wynikłe z aktywności poprzedniego właściciela.

Spółki stażowe charakteryzują się większą wiarygodnością na rynku. Stąd też mają ogromne szanse na pozyskanie środków finansowych w formie kredytów, pożyczek i dotacji unijnych. O wiele szybciej zyskają również klientów oraz partnerów biznesowych. Im dłuższy staż spółki tym większa jest jej zdolność kredytowa oraz zaufanie jakim została obdarzona przez odbiorców. Staż spółki niestety odbija się również na cenie gotowej spółki. Inwestycja taka wiąże się z wieloma pozytywnymi aspektami, dlatego też nie warto zrażać się ich kosztem. Aby znacząco zwiększyć szanse na sukces swojej działalności wystarczy już czysta spółka z rocznym stażem.


Czysta spółka z rocznym stażem pozwala szybko rozpocząć działalność. Roczny staż ponadto zwieksza szanse spółki na zdobycie dodatkowych środków finansowych.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Rejestracja spółki dla cudzoziemców

Rejestracja spółki dla cudzoziemców


Autor: Julia Wolińska


Coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Obecnie w Polsce sporą popularnością cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarówno wśród polskich przedsiębiorców, jak i cudzoziemców.


Dla kogo spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna działalności zaliczana do spółek kapitałowych. Przepisy regulujące jej funkcjonowanie znajdują się w Kodeksie Spółek Handlowych. Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób, które określamy mianem wspólników. Nie ma żadnych przeciwwskazań by spółkę z o.o. założył obcokrajowiec. Forma ta, najczęściej wybierana jest przez osoby planujące prowadzenie działalności na szeroką skalę.

Jak wygląda rejestracja spółki z o.o.?

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odbyć się w sposób tradycyjny lub w sposób uproszczony. Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. charakteryzuje się tworzeniem umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz dłuższym procesem rejestracyjnym, który może trwać nawet kilka tygodni. Rejestracja spółki z o.o. w sposób uproszczony odbywa się na specjalnej platformie teleinformatycznej. Jej cechą charakterystyczną jest tworzenie umowy spółki na podstawie wzoru dostępnego na platformie oraz zdecydowanie krótszy czas rejestracji, gdyż wynosi maksymalnie 24 godziny od momentu przesłania dokumentów do właściwego sądu rejonowego. Zakładając spółkę z o.o. przez Internet w przypadku obcokrajowców, którzy nie posiadają numeru PESEL obowiązkowe jest posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych. W przypadku rejestracji tej działalności online wkłady mogą zostać wniesione jedynie w formie pieniężnej.

Koszty jakie ponoszą przedsiębiorcy podczas zakładania spółki z o.o. zależą głównie od wybranego sposobu rejestracji tego podmiotu.

Jak funkcjonuje spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania, gdyż odpowiadają tylko do wysokości wniesionych wkładów. W spółce konieczne jest powołanie organów, którymi są zarząd, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Zarząd spółki oraz zgromadzenie wspólników to organy obowiązkowe w każdej spółce, natomiast powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obowiązkowe w przypadku, gdy wysokość kapitału zakładowego przekracza 500 000 złotych, a liczba wspólników przekracza 25 osób.

Rejestracja spółki dla cudzoziemców może być problematyczna, z uwagi na konieczność jej przeprowadzenia w języku polskim. Nie dziwi więc fakt, iż rośnie liczba podmiotów, które oferują swoją pomoc w tym zakresie.


Rejestracja spółki dla cudzoziemców to bardzo zlożony temat, o którym wiecej inormacji znajdą Państwo na naszym blogu.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

środa, 24 stycznia 2018

Zakładanie spółki w Polsce dla cudzoziemców

Zakładanie spółki w Polsce dla cudzoziemców


Autor: Julia Wolińska


Zakładanie spółki w Polsce dla cudzoziemców może okazać się niezmiernie problematyczne. Zanim jednak przejdziemy do omówienia tej kwestii, określmy kogo mamy na myśli nazywając go “cudzoziemcem”.


Definicję tego terminu znajdziemy w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zgodnie z nią cudzoziemcem jest:
- osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
- osoba prawna, której siedziba mieści się za granicą,
- spółka osób wyżej wymienionych, bez osobowości prawnej utworzona według przepisów obowiązujących w obcym państwie,
- osoba prawna i spółka handlowa, nieposiadająca osobowości prawnej, których siedziba mieści się na terenie Rzeczypospolitej Polski, kontrolowana przez podmioty wymienione wyżej.

Do Polski z każdym rokiem przybywa coraz większa ilość osób z zagranicy, które w naszym kraju pragną założyć własną działalność gospodarczą. Szczególnie atrakcyjny nasz kraj okazuje się dla cudzoziemców nabywających zza naszej wschodniej granicy. Niestety bariera językowa bardzo często jest nie do przełamania, przez co samodzielna rejestracja spółki może okazać się nie lada wyzwaniem. Bardzo istotne jest to, iż nie każdy obcokrajowiec może założyć spółkę na takich samych zasadach, jak polski obywatel.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej prawo takie przypisuje:

1. Osobom z zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - stronom umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne, mogące korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

2. Obywatelom państw wyżej niewymienionych, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt czasowy w związku z zawarciem związku małżeńskiego z polskim obywatelem bądź w celu kontynuowania działalności gospodarczej udzielone ze względu na kontynuowanie działalności na podstawie wpisu do CEIDG.

Pozostałe podmioty mogą zdecydować się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja spółek w Polsce może odbyć się w sposób tradycyjny bądź elektroniczny. Drugi wariant dotyczy wyłącznie spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeszcze do niedawna przeprowadzenie zdalnej rejestracji było dla obcokrajowca niedostępne, gdyż wymagało wprowadzenia numeru PESEL, którym dysponują jedynie polscy obywatele. Ograniczenie to zostało jednak usunięte, udostępniając tę metodę także cudzoziemcom.


Zasadniczą wadą tego wariantu jest sporządzenie umowy na podstawie wzorca przez co nie można wprowadzić do niej szczegółowych modyfikacji. Zdalna rejestracja umożliwia jednak znaczne ograniczenie kosztów zwłaszcza tych związanych z usługami notariusza.


Zakładanie spółki w Polsce dla cudzoziemców - oferujemy pomoc ekspertów

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Rejestracja spółki zdalnie

Rejestracja spółki zdalnie


Autor: Julia Wolińska


Decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej podejmowana jest przez coraz więcej osób. Prowadzenie własnej firmy posiada wiele zalet, aczkolwiek jest też ryzykowne, gdyż biznes może nie przynosić oczekiwanych efektów. Założenie firmy oraz wybór formy prawnej nie powinno być pochopną decyzją.


Działalność gospodarcza w Polsce może zostać założona w różnych formach prawnych. Przed wyborem formy prawnej przyszły przedsiębiorca powinien rozważyć wszystkie możliwości, poznać wady i zalety każdej z nich, tak by dobrać odpowiednią do profilu swojej działalności. Przedsiębiorcy mogą założyć jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub spółki handlowe, do których zaliczamy spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Osoby, które zdecydowały się na otworzenie własnej firmy, mogą zarejestrować działalność lub kupić gotowy biznes. Polskie prawo przewiduje możliwość rejestracji spółek tradycyjnie oraz przez Internet, jednak ta opcja dostępna jest tylko dla spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Decydując się na prowadzenie działalności w jednej z tych form, warto zdecydować się na zdalną rejestrację.

Rejestracja spółki zdalnie jest bardzo korzystna. Pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz pieniędzy. Odbywa się ona bez udziału notariusza, dzięki czemu nie trzeba martwić się wysokimi kosztami notarialnymi związanymi z umową spółki. Wszystkie dokumenty generowane są automatycznie po wprowadzeniu danych.

Zdalne zakładanie spółek możliwe jest od początku 2012 roku dzięki specjalnej platformie teleinformatycznej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Pierwszym krokiem podczas rejestracji spółki przez Internet jest założenie konta na platformie S24, co ważne musi to zrobić każda z osób podpisujących wniosek o rejestrację działalności. Następnie przyszli przedsiębiorcy wypełniają dostępne na stronie formularze danymi firmy oraz wybierają odpowiedni sąd rejonowy. Wygenerowane dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczonym ważnym certyfikatem lub podpisem za pomocą profilu zaufanego.

Rejestracja spółki w ten sposób trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do wybranego sądu rejonowego. Po założeniu spółki przedsiębiorcy muszą dopełnić kilku innych obowiązków m.in. pokryć kapitał zakładowy, założyć konto w banku oraz zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%.

Rejestracja spółki zdalnie to wygodny sposób na założenie własnej działalności, dlatego decyduje się na niego coraz więcej osób. Warto jednak pamiętać, że założenie spółki przez Internet skutkuje koniecznością wniesienia wkładów jedynie pieniężnych, nie ma możliwości wniesienia aportu, a w przypadku spółki jawnej możliwa jest jedynie reprezentacja dwuosobowa dwóch wspólników lub wspólnik i prokurent.


Rejestracja spółki zdalnie to procedura, którą pomożemy Ci przeprowadzić.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

sobota, 30 września 2017

Jak założyć firmę sprzątającą?

Jak założyć firmę sprzątającą?


Autor: Anna Sobot


Każdy z nas na pewno chociaż raz zastanawiał się nad otworzeniem własnej działalności gospodarczej. Jeśli lubimy porządek, a sprzątanie jest dla nas przyjemnością, możemy połączyć przyjemne z pożytecznym i otworzyć firmę sprzątającą. Jak się do tego zabrać?


Decyzja o otworzeniu firmy sprzątającej musi być przede wszystkim przemyślana. W pierwszej kolejności powinniśmy przeprowadzić analizę konkurencji oraz wstępnie zweryfikować zapotrzebowanie na tego typu usługi. Nie ma sensu startować z działalnością, jeśli w naszym mieście istnieje duża konkurencja - możemy się tylko niepotrzebnie narazić na upadłość.

Charakterystyka firmy sprzątającej

W ramach prowadzenia firmy sprzątającej powinniśmy oferować usługi porządkowe, utrzymywanie czystości i pielęgnację terenów. Firmy sprzątające zazwyczaj są wynajmowane przez takie instytucje jak urzędy, banki, szkoły i duże firmy prywatne, jednak coraz częściej do takich firm zgłaszają się osoby prywatne, które na co dzień nie mają czasu na sprzątanie mieszkania czy domu.

Otwierając taką firmę, nie musimy też spełnić konkretnych wymagań ani posiadać określonych kwalifikacji. Nie musimy także zdobywać specjalnych koncesji i wykwalifikowanych pracowników.

Formy prowadzenia firmy sprzątającej

Firmę sprzątającą można otworzyć w każdej formie oprócz spółki partnerskiej, ponieważ ta dotyczy tylko wolnych zawodów. Możemy zatem prowadzić firmę w formie jednoosobowej działalności, spółki cywilnej, jawnej lub z o.o..

Jak założyć firmę?

Jeśli zdecydujemy się na jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, musimy w urzędzie miasta lub gminy złożyć wniosek CEIDG-1. Na jego podstawie otrzymuje się wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej i otrzymujemy NIP I REGON.

Jeśli jednak zdecydowaliśmy się na prowadzenie działalności w formie spółki jawnej lub z o.o. musimy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru KRS.

Warto także wspomnieć, że numer PKD firmy sprzątającej to 81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

Konto firmowe

Założenie konta firmowego jest konieczne, jeśli nasze usługi będą świadczone firmom lub wartość jednorazowej transakcji będzie przekraczać 15 tys. zł. Aktualnie niemal każdy bank oferuje konto firmowe, jednak przed podpisaniem umowy warto sprawdzić opłaty za prowadzenie konta i inne usługi. Kwoty te potrafią być czasami dość wysokie, dlatego warto wcześniej zrobić rozeznanie w ofertach kont firmowych w bankach.

Odpowiedni sprzęt

Po spełnieniu wszystkich formalności czas zająć się skompletowaniem potrzebnego nam sprzętu. Na pewno będą potrzebne mopy z wiadrami, ściereczki, odkurzacze oraz profesjonalne środki czyszczące do różnych powierzchni. Jeśli nasz oferta będzie także dotyczyła dużych hal i supermarketów, warto zaopatrzyć się w profesjonalne maszyny sprzątające.

Lokal firmy sprzątającej

W przypadku firmy sprzątającej nie ma potrzeby wynajmowania osobnego lokalu, ponieważ działalność może być zarejestrowana na adres naszego zamieszkania. Tam też możemy przechowywać nasz sprzęt. Biuro nie jest koniecznością, ponieważ spotkania z klientami zazwyczaj odbywają się na terenie miejsca, które będzie przez nasz sprzątane.

Marketing firmy sprzątającej

Żeby nasi klienci mogli o nas usłyszeć, musimy przeznaczyć środki na marketing. Podstawą jest stworzenie strony internetowej oraz profilu firmowego na portalach społecznościowych. Warto także zainwestować w ulotki oraz ogłoszenia w lokalnej prasie.

Otwarcie firmy sprzątającej to dobry pomysł dla osób, które szukają pomysłu na biznes, a przy tym lubią porządek. Minimum formalności i brak konieczności wynajmowania biura to aspekty, które powinny większość z nas przekonać. Jednak nasza firma tylko wtedy osiągnie sukces, jeśli w naszej miejscowości nie ma wielu konkurencyjnych firm.


Sprawdź profesjonalne środki czyszczące - voigt.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.